หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

< ดูวิดีโอทั้งหมด >


ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1


รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รวมบทความวิจัยการสื่อสารศึกษา ปี พ.ศ. 2560


อินไชด์ แมสคอม

3 กุมภาพันธ์ 2565

27 มกราคม 2565


หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


นิตยสารอ่างแก้วพลัส

ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 18